Beleidsplan

 

 

Beleidsplan en doelen Stichting Uit de klei

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

 

Statutaire doelstelling

  • Het bevorderen en verspreiden van cultuureducatie en cultuurparticipatie in de regio West-Friesland, in het bijzonder op het gebied van theater en gericht op het historisch streekeigene en de daarin optredende veranderingen; 
  • Het ondersteunen en/of ontwikkelen van lokale dan wel regionale cultureel en sociaal-maatschappelijke initiatieven; Dienstverlening aan, het behartigen van de belangen van en bevorderen van de samenwerking tussen culturele organisaties, verenigingen en instellingen; 
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Afwezigheid van winstoogmerk

Het maken van winst is geen doelstelling van de stichting. 

 

Bestemming gelden

Gelden kunnen worden ingezet en aangewend ten behoeve van de uitvoering en verwezenlijking van het doel van de stichting.

Ook door derde partijen/stichtingen kan een beroep worden gedaan op financiële ondersteuning voor een project, indien deze binnen de doelstellingen van de stichting past.  

 

Missie

  • Het stimuleren en initiëren van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten zowel lokaal als regionaal; 
  • Het ontwikkelen, produceren, organiseren en/of uitvoeren van creatieve culturele presentaties, manifestaties en voorstellingen in de ruimste zin van het woord; 
  • Het ontwikkelen, organiseren en (doen) uitvoeren van educatieve activiteiten welke bijdragen tot de realisering van bovengenoemde statutaire doelstelling. 

 

Werkzaamheden stichting

De werkzaamheden van de stichting bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van de hierboven genoemde missies met alle middelen daarvoor beschikbaar.

 

Daarnaast communiceren wij naar de doelgroep toe welke financiële mogelijkheden onze stichting biedt. Het vergoeden van een deelnemersbijdrage of bieden van financiële ondersteuning zal in de regel plaatsvinden door een uitbetaling aan de organiserende instantie of leverancier zelf, waardoor de vergoeding zal worden besteed waarvoor het is bedoeld.

Beleid

Te verrichten werkzaamheden van de stichting/instelling

Een overzicht van de toekomstige projecten en investeringen door de instelling:

 

Door de ogen van…..

Een 5-jaar durend educatief en theatraal project, met als middelpunt boerderij  en illegaal droppingsterrein De Mandrill te Spanbroek, waarin de herinneringen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog  levend worden gehouden, stil wordt gestaan bij de impact die oorlog heeft op mensen en het besef vergroten dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen. Letterlijk en figuurlijk worden deze herinneringen en verhalen verbeeldt vanuit de ogen van diverse doelgroepen.  Door de ogen van de diegenen die de Tweede Wereldoorlog zeer bewust hebben meegemaakt, zoals de onderduiker en de verzetsstrijder. Maar ook door de ogen van de naoorlogse generatie, de jongeren, de nieuwkomer en de vluchteling van nu, woonachtig in deze regio.

 

Werving van gelden

Het aantrekken en werven van subsidies, fondsen, sponsorgelden, schenkingen, donaties,erfstellingen, legaten en gelden, in de meest ruime zin.

 

Beschikken over het vermogen van de instelling

Uitgaven of bijdragen van 100 euro en lager per aanvraag, kunnen door een meerderheid van het dagelijks bestuur geaccordeerd worden. Hogere uitgaven dienen door alle bestuursleden geaccordeerd worden.

Dagelijks bestuur

Voorzitter – Niels Vlaar

Secretaris – Wendy Bouws-Van der Zee

Penningmeester – Richard Groot

Bestuurslid – Tijmen Koelemeijer

Beschrijving van de taakverdeling en bestuurders verhoudingen binnen het bestuur

Voorzitter draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Secretaris stelt de notulen op van iedere vergadering en penningmeester maakt jaarlijks een overzicht met de ontvangen en uitgegeven gelden. Overige bestuursleden beoordelen tezamen met het dagelijks bestuur de aanvragen tot financiële ondersteuning.  Het streven is dat in elk geval iedere maand door het bestuur wordt vergaderd.

 

Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen van de instelling wordt beschikt

De penningmeester heeft een volmacht van het bestuur om zelfstandig over de gelden te beschikken.

Per kwartaal zullen 2 aan te wijzen bestuursleden een kascontrole doen op basis van bankafschriften.

 

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur

De penningmeester maakt jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het kalenderjaar de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de stichting op.

Voordat de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting op de website wordt geplaatst zal deze eerste door alle bestuursleden voor akkoord dienen te worden ondertekend.

 

Vermogen van de instelling

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de stichting

Cijfermatig overzicht van de baten en lasten conform doelstelling